TO THE DISCOURSE OF CONCLUDING A COLLECTION OF FAIRY TALES: TRADITION AND SEARCH FOR ORIGINALITY

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659.2022.31.04

Keywords: folk tale, Ukrainian fairy tale studies, collection of fairy tales, index of fairy tale types, scientific discourse

Abstract

The issue of compiling a collection of fairy tales has not lost relevance since the publication of "Notes on Southern Russia" by P. Kulish. For a long time, the method of fixing and options for ways to present to readers a folk tale as a folk genre were formed. The article provides a structural analysis of some of these publications in order to clarify the mandatory and variable components of collections of folk tales, as well as the possibility of their further use. One of the important indicators of certification of fairy tales is the establishment of their codes, in accordance with the international indicators of motives (SUS and ATU). This issue is being resolved. The vast majority of modern storytellers try to study the so-called "white spots" of science, to promote the publication of academic or private archives. The article highlights the works of scholars of the early and late 20th century, as well as contemporaries in order to trace the genesis of the issue of perfection of folk prose. In particular, the publication of M. Levchenko's fairy tales "Fairy tales and stories from Podillya: in the records of 18501860" (1928), L. Dunaevskaya "From a living source. Ukrainian Folk Tales in Records, Traditions and Publications of Ukrainian Writers" (1990), I. Khlanta "Fairy Tales and Legends from Khust Castle" (2016), I. Gryshchenko "Interethnic Relations in Ukrainian Folk Tales" (2009), "Kalinova flute: an anthology of Ukrainian folk prose" (1998) O. Britsina, G. Dovzhenok, S. Myshanych. Emphasis is placed on the use of not only archival funds, but also modern folklore records, which testifies to the life of the fairy-tale tradition of our people. Aspects of the use of methods of historical and comparative schools in order to arrange collections of folk tales, their universal use are traced.

References

1. Gryshhenko, I. V. (2015). Mizhetnichna folklorna komunikaciya v narodnij prozi. [Interethnic folklore communication in folk prose]. Kyiv: VADEKS. (In Ukr.)
2. Gryshhenko, I. V. (2017). Folklorni kognityvni paterny: mizhetnichnyj polilog u narodnij prozi Ukrayiny. [Folklore cognitive patterns: interethnic polylogue in folk prose of Ukraine]. Avtoreferat dysertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya doktora filologichnyx nauk, shyfr specialnosti 10.01.07 – folklorystyka. Kyiv: LOGOS. (In Ukr.)
3. Dunayevska, L. F. (1997). Ukrayinska narodna proza (legenda, kazka). Evolyuciya epichnyx tradycij. [Ukrainian folk prose (legend, fairy tale). Evolution of epic traditions]. Kyiv: Biblioteka ukrayincya. (In Ukr.)
4. Dunayevska, L. F. (1987). Ukrayinska narodna kazka. [Ukrainian folk tale]. Kyiv: Vyshha shkola. (In Ukr.)
5. Dunayevska, L. (1999). Personazhna systema ukrayinskoyi narodnoyi mifologichnoyi prozy. Aspekty poetyky. [Character system of Ukrainian folk mythological prose. Aspects of poetics]. Kyiv: Biblioteka ukrayincya. (In Ukr.)
6. Dunayevska, L. (1990). Z zhyvogo dzherela. Zbirnyk kazok u zapysax ukrayinskyx pysmennykiv XIX-XX st. [From a living source. A collection of fairy tales in the records of Ukrainian writers of the XIX-XX centuries]. Kyiv: Radyanska shkola. (In Ukr.)
7. Ivanovska, O.P. (2012). Ukrayinskyj folklor: semantyka i pragmatyka tradycijnyx smysliv. [Ukrainian folklore: semantics and pragmatics of traditional meanings]. Kyiv: VPK "Ekspres-Poligraf". (In Ukr.)
8. Hlanta, I. V. (2016). Kazky ta legendy z-pid Xustskogo zamku. [Tales and legends from Khust Castle]. Uzhgorod: TDV "Patent". (In Ukr.)
9. Levchenko, M. (1928). Kazky ta opovidannya z Podillya: v zapysax 1850-1860 rr. Vyp. I-II. [Tales and stories from Podolia: in the records of 18501860]. Vsup. sl., peredmova A. Lobody. – Kyiv: z drukarni Ukrayinskoyi Akademiyi Nauk. (In Ukr.)
10. Bricyna, O.Yu., Dovzhenok, G. V., Myshanych, S.V. (1998) Kalynova sopilka: antologiya ukrayinskoyi narodnoyi prozovoyi tvorchosti. [Kalynova sopilka: anthology of Ukrainian folk prose]. 2-ge pereroblene vydannya. Kyiv: Veselka. (In Ukr.)
11. Karpenko, S.D. (2017). Heneza naukovoho zbirnyka narodnykh kazok [Genesis of a scientific collection of folk tales]. Nad Visloiu i Dniprom. Polshcha i Ukraina v yevropeiskii perspektyvi – mynule i suchasne. Tom 1. Torun – Kyiv. (In Ukr.)
12. Karpenko S. D. (2015). Syuzhetnyj pokazhchyk ukrayinskyx narodnyx kazok. [Plot index of Ukrainian folk tales]. Za materialamy fotokopiyi rukopysu M. P. Andreyeva. Bila Cerkva: TOV Bilocerkivdruk. (In Ukr.)
13. Kerbelyte, B. (2005). Typy narodnyx skazok. Strukturno-semantycheskaya klassyfykacyya lytovskyx narodnyx skazok. [Types of folk tales. Structural and semantic classification of Lithuanian folk tales]. Moskva: Nauka. (In Russ.)
14. Levchenko, M. (1927). Zbirka podilskyx kazok 1850-1860-x rr. volosnogo pysarya Dyminskogo. [Collection of Podolsk fairy tales of 18501860s by the village clerk Dyminsky]. Etnografichnyj visnyk. Kn. 4. S. 160172. (In Ukr.)
15. Dragomanov, M. (1876). Malorusskye narodne predanyya y rasskazy. [Malorussian folk tales and stories]. Kyiv: Typografyya M.P. Frycza. (In Russ.)
16. Gryshhenko, I. (2009). Mizhetnichni stosunky v ukrayinskyx narodnyx kazkax. [Interethnic relations in Ukrainian folk tales]. Kyiv: ZAT Myronivska drukarnya. (In Ukr.)
17. Mushketyk, L. (2014). Personazhi ukrayinskoyi narodnoyi kazky [Characters of Ukrainian folk tales]. Kyiv: Ukrayinskyj pysmennyk. (In Ukr.)
18. Barag, L. G., Berezovskyj, Y. P., Kabashnykov, K. P., Novykov, N. V. (1979). Sravnytelnyj ukazatel syuzhetov: Vostochnoslavyanskaya skazka. [Comparative index of plots: East Slavic fairy tale]. Lenyngrad: Nauka. (In Russ.)
19. Hlanta, I. (1994). Do dzherel. Folklorystychni statti [To the sources. Folklore articles]. Pislyamova J. Fedasa. Uzhgorod: Patent. (In Ukr.)
20. Chubinskij, P. (1878). Trudy etnografichesko-statisticheskoj ekspedicii v Zapadno-Russkij Kraj. [Proceedings of the ethnographic and statistical expedition to the West Russian Territory]. Tom 2: Malorusskie skazki. Peterburg: Tipogr. A.Transhelja.
21. Karpenko, S. (2020). Ukrainian fairy tales in the paradigm of traditional and modern research. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. 2nd ed. Riga: "Baltija Publishing".
22. Thompson, S. (1961). The types of the folktale. A classification and bibliography. Antti Aarne's "Verzeichnis der Märchentypen" (FFC N № 3). Second revision (FFC 184). Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Published
2022-06-10
How to Cite
Karpenko, S. (2022). TO THE DISCOURSE OF CONCLUDING A COLLECTION OF FAIRY TALES: TRADITION AND SEARCH FOR ORIGINALITY: DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659.2022.31.04. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Literary Studies. Linguistics. Folklore Studies, (1(31), 17-20. Retrieved from https://philology-journal.com/index.php/journal/article/view/77