WEST POLISSIAN AREA AND STANDARD OF UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE: FACTORS AND MECHANISMS OF INTERACTION

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659.2022.32.15

Keywords: dialectal language, Ukrainian literary language, literary standard, West Polissian dialect, transformation of dialects, dialecticisms

Abstract

The article is devoted to the study of the interaction of two idioms: dialect language and literary standard. The typology of the interaction of dialects ↔ literary language is clarified on the example of one dialect – the West Polissian dialect; the factors that determine this interaction within one dialect micro-area are parameterized; the main mechanisms of such interaction are outlined. It is emphasized that the nature of contacts dialect ↔ literary language is two-sided. The first part of the study analyzes the influence of northern dialects on the formation of the literary standard in the diachronic aspect. The West Polissian dialect is characterized in view of its differentiation and peculiarities of functioning; the representation of dialectal elements and phenomena in texts of artistic style and common dictionaries in synchrony is studied and generalized. Several tendencies have been identified: the use of dialectal words in texts, which are not present in common dictionaries; partial semantization of dialecticisms in lexicographical works against the background of their wider semantic scope in dialectal speech; wider functional and stylistic load of dialectal vocabulary in speech compared to dictionaries of literary language. The second part of the article examines how the literary language can influence dialects – the repertoire of their elements, the functionality of individual units, the field of functioning of the dialect as a whole. It is noted that this trend may have varying degrees of manifestation. One of the first stages of influence was the assimilation of new language units, which are layered on dialect elements; the second stage is the neutralizing of some language features, and under condition of its systematic nature, as a consequence, the configuration of the ranges of individual phenomena changes; third stage is a complete transformation of dialectal speech under the influence of literary standard; the fourth is the disappearance of the locus where the dialect resides. Particular attention is paid to the analysis of intralinguistic and extralinguistic factors that affect the interaction of dialect ↔ literary language.

References

1. Arkushyn, H. (2010). Zhyteli Pidliashshia pro svoiu movu [Residents of Pidlasie about their language]. Z Lubelskich badań nad słowiańszczyzną wschodnią [Text] : księga dedykowana Prof. Michałowi Łesiowowi. Lublin: Wydawnictwo KUL, p. 137–149. (In Ukr.).
2. Arkushyn, H. L. (1989). Zakhidnopoliska leksyka v "Slovari ukrainskoi movy" [Western Polissian lexis in the "Dictionary of the Ukrainian language"]. Mynule i suchasne Volyni : tezy dop. ta povidoml. III-yi Volyn. ist.-kraieznav. konf. Lutsk, p. 254–256. (In Ukr.).
3. Arkushyn, H. (2014). Narodna leksyka Zakhidnoho Polissia: monohrafiia [Folk vocabulary of Western Polissia: monograph]. Lutsk: Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. (In Ukr.).
4. Arkushyn, H. (2015). Ukrainska bilshist Beresteishchyny yak suchasna menshist [The Ukrainian majority of the Brest region as a modern minority]. Volyn-Zhytomyrshchyna. Istoryko-filolohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem, 26, p. 6–14. (In Ukr.).
5. Arkushyn, H. L. (2019). Khakhlatska mova na Pidliashshi [Khokhlacky language in Pidlasie]. Ukrainska mova, 1, p. 115–125. (In Ukr.).
6. Arkushyn, H. L. (2011). Chy po-liudsky hovoriat po-lutsky? [Do they speak Lutsk in a human way?]. Litopys Volyni : Vseukrainskyi nauk. chasopys, 9, p. 133–135. (In Ukr.).
7. Arkushyn, H. L. (2017). Chy totozhni terminy zakhidnopoliskyi i volynsko-poliskyi hovir? [Are the terms West Polissia and Volyn-Polissia dialects identical?]. Ukrainska mova na osi chasu. Vasylevi Vasylovychu Nimchukovi. Kyiv: KMM, p. 55–62. (In Ukr.).
8. Barannikova, L. I. (1983). Govory territorij pozdnego zaselenija i problema metodov ih izuchenija [Dialects of territories of late settlement and the problem of methods for their study]. Problemy izuchenija russkih govorov vtorichnogo obrazovanija: sb. nach. tr. Kemerovo, p. 3–11. (In Russ.).
9. Voronych, H. (2004). Zakhidnopoliskyi hovir [West Polissian dialect]. Ukrainska mova. Entsyklopediia. 2d ed. Kyiv, p. 196–197. (In Ukr.).
10. [Havryliuk, Yu.] (1988). Propozytsii zapisu pudliaskykh diialiektuv. Na pravakh rukopysu. Bielsk. http://chtyvo.org.ua/authors/Havryliuk_Yurii/Propozytsii_zapysu_pidliaskykh_dialektiv.djvu. (In Ukr.).
11. Hrytsevych, Yu. V. (2018). Dialektnyi komponent u folklornykh tekstakh iz Zakhidnoho Polissia: dys. ... kand. filol. n. [Dialect component in folklore texts from Western Polissia: diss. ... cand. philol. sc.]. Lutsk. (In Ukr.).
12. Gricenko, P. E. (2012). Dialekty v sovremennoj jazykovoj situacii Ukrainy [Dialects in the modern language situation in Ukraine]. Issledovanija po slavjanskoj dialektologii. 15. Moskow, p. 18–42. (In Russ.).
13. Gricenko, P. E. (2015). Fenomen dialektnogo javlenija: ontologija i gnoseologija [The phenomenon of the dialectal fact: ontology and epistemology]. Issledovanija po slavjanskoj dialektologii. 17. Sud'ba slavjanskih dialektov i perspektivy slavjanskoj dialektologii. Moskow, p. 9‒59. (In Russ.).
14. Dilova mova Volyni i Naddniprianshchyny XVII st. (Zbirnyk aktovykh dokumentiv) [Formal language of Volyn and Dnieper region of the XVII century. (Collection of act documents)] / Ed. V. V. Nimchuk. Kyiv: Naukova dumka, 1981. (In Ukr.).
15. Kalnyn', L. Je. (1998). Vkljuchenie dialektizmov v hudozhestvennyj tekst kak raznovidnost' kontakta mezhdu dialektnoj i literaturnoj formami russkogo jazyka [The inclusion of dialectisms in a literary text as a kind of contact between the dialectal and literary forms of the Russian language]. Voprosy jazykoznanija, № 6, p. 58–68. (In Russ.).
16. Kalnyn', L. Je. (2012). Osobennosti dialektov kak strukturno organizovannyh jazykovyh idiomov v situacii ih sosushhestvovanija s literaturnym jazykom [Features of dialects as structurally organized language idioms in the situation of their coexistence with the literary language]. Issledovanija po slavjanskoj dialektologii. 15. Osobennosti sosushhestvovanija dialektnoj i literaturnoj form jazyka v slavjanojazychnoj srede. Moskow, p. 9–17. (In Russ.).
17. Labovych, L. (2021). "Zdorov, ya bez khlieba, ty bez drov". Pryslivia, prykazky, zychennia ta prymovky rehionu ["Hello, I'm without bread, you're without firewood". Proverbs, sayings, wishes and bywords of the region]. Nashe slovo, №11 (2021-03-14). https://nasze-slowo.pl/zdorov-ya-bezhlieba-ty-bez-drov/ (In Ukr.).
18. Labovych, L. (2009). Hovorymo "po-svoiomu" na Pidliashshi [We speak "in our own way" in Pidlashshia]. Nashe slovo, №3 (18 sichnia 2009). https://nasze-slowo.pl/govorimo-po-svoyomu-na-pidlyashshi/ (In Ukr.).
19. Labovych, L. (2019). Khronolohiia i statystyka rozvytku navchannia ukrainskoi movy na pivnichnomu Pidliashshi v 1994–2019 rokakh [Chronology and statistics of the development of Ukrainian language teaching in northern Pidlashshia in 1994–2019]. https://osvita.org.pl/uploads/images/02/96_41.pdf. (In Ukr.).
20. Lesiv, M. (1997). Ukrainski hovirky v Polshchi [Ukrainian dialects in Poland]. Varshava: Vydavnytstvo "Ukrainskyi arkhiv". (In Ukr.).
21. Lievantsevich, L. (2019). Miastsovy kampanent u mastatskim idyialektse pismennikaў Brestchyny [Local component in the artistic idiolect of Brest region writers]. Linhvostylistychni studii, 11, p. 79–88. (In Bel.).
22. Matviias, I. H. (2007). Dialektna osnova ukrainskoi literaturnoi movy [Dialectal basis of the Ukrainian literary language]. Movoznavstvo, № 6, p. 26–36. (In Ukr.).
23. Matviias, I. H. (1977). Ukrainska literaturna mova i terytorialni dialekty v yikh vzaiemodii na riznykh istorychnykh etapakh [Ukrainian literary language and territorial dialects in their interaction at different historical stages]. Ukrainska literaturna mova v yii vzaiemodii z terytorialnymy dialektamy. Kyiv: Naukova dumka, p. 5–31. (In Ukr.).
24. Moisiienko, V. M. (2001). Zvidky rodom diadko Lev? [Where does Uncle Lev come from?]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka, № 7, p. 87–88. (In Ukr.).
25. Nazarova, T. V. (1977). Deiaki pytannia typolohii zviazkiv literaturnoi movy y dialektiv [Some questions of the typology of the connections between literary language and dialects]. Ukrainska literaturna mova v yii vzaiemodii z terytorialnymy dialektamy. Kyiv: Naukova dumka, p. 31–49. (In Ukr.).
26. Nimchuk, V. V. (2017). Statut tovarystva shanuvalnykiv i zakhysnykiv hovoriv ukrainskoi movy [Charter of the Society of Fans and Defenders of the Ukrainian Language]. Ukrainska mova, № 3, p. 159–165. (In Ukr.).
27. Ossoveckij, I. A. (1958). Jazyk fol'klora i dialekt [Language of folklore and dialect]. Osnovnye problemy jeposa vostochnyh slavjan, Moskow, p. 172–190. (In Russ.).
28. Ofitsiinyi sait teatru "Harmyder" [Official website of the Garmider Theater]. https://garmyder.org/tag/na-pershi-huli/
29. Skopnenko, O. I. (2001). Beresteisko-pynski hovirky: heneza i suchasnyi stan (istoryko-fonetychnyi narys) [Brest-Pinsk dialects: genesis and current state (historical and phonetic essay)]. Kyiv: SP "Ukrainska knyha". (In Ukr.).
30. Strashkevich, N. I., prot. (1885). Ustnaja narodnaja slovesnost' v Holmskoj i Podljasskoj Rusi [Oral folk literature in Kholmskaya and Podlyasskaya Rus']. Pamjatniki russkoj stariny v zapadnyh gubernіjah. Vyp. 8. Holmskaja Rus'. St. Petersburg, p. 453–503. (In Russ.).
31. Tkachuk, M. (2018). Dialektna mova i normatyvna leksykohrafichna praktyka [Dialectal language and normative lexicographic practice]. Ukrainska mova, 3, p. 54–66. (In Ukr.).
32. Tkachuk, M. M. (2016). Dialektna norma u svidomosti dialektonosiiv (Chy zavzhdy "svoie" ye pravylnym?) [Dialectal norm in the awareness of dialectal speakers (Is "the own one" always correct?)]. Jahrbuch der V. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht". München – Berlin – Leipzig – Washington, D.C., p. 201–209. (In Ukr.).
33. Tkachuk, M. M. (2020). Ukrainski hovirky Bashkortostanu: Zolotonoshka i Stepanivka [Ukrainian dialects of Bashkortostan: Zolotonoshka and Stepanivka]. Kyiv: Instytut ukrainskoi movy NAN Ukrainy. (elektronne vydannia). (In Ukr.).
34. Tolstoj, N. I. (1998). Novyj slavjanskij literaturnyj mikrojazyk? [A new Slavic literary microlanguage?]. Tolstoj N. I. Izbrannye trudy. T. ІІ. Slavjanskaja literaturno-jazykovaja situacija. Moskow: Jazyki russkoj kul'tury, p. 497–506. (In Russ.).
35. Ukrainska literaturna mova v yii vzaiemodii z terytorialnymy dialektamy (1977) [Ukrainian literary language in its interaction with territorial dialects] / Ed. M. A. Zhovtobriukh. Kyiv: Naukova dumka. (In Ukr.).
36. Farion, I. (2015). Suspilnyi status staroukrainskoi (ruskoi) movy u XIV–XVII stolittiakh: movna svidomist, movna diisnist, movna perspektyva : monohrafiia [Social status of the old Ukrainian (Ruthenian) language in the XIV–XVII centuries: linguistic consciousness, linguistic reality, linguistic perspective: monograph]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. (In Ukr.).
37. Khobzei, N. V. (2019). Dukhovna kultura karpatskoho regionu kriz pryzmu leksyky [Spiritual culture of the Carpathian region through the prism of vocabulary]. Khobzei, N. Naukovi studii: dialektolohiia, etnolinhvistyka, leksykohrafiia. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, p. 426–430. (In Ukr.).
38. Shevelov, Yu. (2003). Vnesok Halychyny u formuvannia ukrainskoi literaturnoi movy [Galychyna's contribution to the formation of the Ukrainian literary language]. Kyiv: Vydavnychyi dim "KM Akademiia". (In Ukr.).
39. Shevelov, Yu. (1962). Chernihivshchyna v formuvanni novoi ukrainskoi literaturnoi movy. Do postavy pytannia. [Chernihiv region in the formation of a new Ukrainian literary language. To the question]. Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. T. CLXIX: Pratsi Filolohichnoi ta Istorychnofilosofichnoi sektsii. Zbirnyk na poshanu Zenona Kuzeli. Paris; NewYork; München; Toronto; Sydney, p. 252–264. (In Ukr.).
40. Yavorskyi, A. Yu. (2015) Aktualizatsiia poliskykh hovoriv u suchasnomu khudozhnomu teksti. Dys. ... kand. filol. n. zi spetsialnosti 10.02.01 – ukrainska mova [Actualization of Polissia dialects in modern literary text. Diss. ... cand. philol. sc. in the speciality 10.02.01 – Ukrainian language]. Lutsk. (In Ukr.)
41. Sierociuk, J. (1990). Pieśń ludowa i gwara. Lublin: Krajowa agencja wydawnicza. (In Pol.).
Published
2022-06-30
How to Cite
Tkachuk, M. (2022). WEST POLISSIAN AREA AND STANDARD OF UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE: FACTORS AND MECHANISMS OF INTERACTION: DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659.2022.32.15. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Literary Studies. Linguistics. Folklore Studies, (2(32), 76-84. Retrieved from https://philology-journal.com/index.php/journal/article/view/117