(1)
Naienko, H. A NEW STUDY ON HISTORICAL LEXICOLOGY: DOI: https://doi.Org/10.17721/1728-2659.2022.31.21. BLLF 2022, 108-109.